Wytyczne dla Autorów


logo poziom czarny

   ÉTUDES ET TRAVAUX

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW

plik do pobrania

 

WARUNKI FORMALNE


1. Artykuły przedstawiane do redakcji muszą być utworami oryginalnymi, które nie zostały wcześniej opublikowane i nie zostały złożone do druku w innym wydawnictwie oraz są zgodne z Etyką wydawniczą czasopisma. Autor/rzy potwierdzają powyższe poprzez podpisanie standardowej Deklaracji (formularz dostępny na stronie internetowej czasopisma) i przesłanie jej redakcji razem z manuskryptem artykułu.
2. Autorzy dokonują wyboru licencji Creative Commons na której artykuły i ich poszczególne elementy zostaną opublikowane (patrz Formularz wyboru licencji CC na stronie internetowej czasopisma). Autorzy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za uzyskanie zgody od właścicieli praw autorskich do publikacji artykułów i ich elementów (w szczególności materiału ilustracyjnego) na wybranych licencjach Creative Commons. Redakcja zastrzega sobie prawo do wglądu w dokumentację poświadczającą prawa Autorów do publikacji materiału.
3. Autorzy artykułów wyrażają gotowość do podpisania bezpłatnej niewyłącznej licencji (patrz Formularze umów dostępne na stronie internetowej czasopisma) na udostępnienie na wszystkich dostępnych obecnie polach eksploatacji dzieła autorskiego bez przekazywania autorskich praw majątkowych. Umowy licencyjne podpisywane są w momencie akceptacji artykułu do druku.
4. Przygotowanie artykułu wedle zaprezentowanych poniżej zasad i przesłanie go na adres .

 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZYGOTOWANIA ARTYKUŁÓW


Do czasopisma przyjmowane są artykuły napisane w języku angielskim, francuskim i niemieckim. Długość artykułu, wraz z bibliografią, nie powinna przekraczać 40 tysięcy znaków ze spacjami. Manuskrypty należy nadsyłać w formacie .doc/.docx oraz dodatkowo ewentualnie w formacie .pdf. W przypadku użycia specjalnych czcionek, prosimy o dostarczenie plików właściwych czcionek. Podziękowania, informacje na temat projektów badawczych w ramach, których artykuł został przygotowany itd., prosimy zamieszczać na końcu tekstu głównego pod osobnym nagłówkiem. Liczba ilustracji (numerowanych w sposób zgodny z kolejnością ich przywoływania w tekście) i tabel (numerowanych niezależnie od ilustracji) nie powinna przekraczać piętnastu. Artykuły dłuższe niż wyżej podano lub z większą liczbą ilustracji/tabel mogą zostać odrzucone. Zasadność i możliwość publikacji każdego artykułu o rozmiarach przekraczających standardowe rozmiary będzie oceniania przez redakcję niezależnie.

Do artykułu należy obowiązkowo dołączyć:
tytuł oraz imiona i nazwiska wszystkich autorów,
streszczenie w języku angielskim – nie więcej niż 1000 znaków ze spacjami,
słowa kluczowe w języku angielskim (od 4 do 8),
tytuł w języku angielskim (w przypadku artykułów napisanych w innych językach niż angielski),
afiliację autora (sugerujemy, aby nazwę instytucji oraz nazwę miasta będącego jej siedzibą podawać w języku angielskim), adres poczty elektronicznej oraz numer ORCID (rekomendowane),
podziękowania (opcjonalne),
bibliografię wszystkich cytowanych prac (patrz wytyczne poniżej),
listę podpisów pod ilustracje/tabele.

ILUSTRACJE, składane w formie elektronicznej, powinny mieć następujące parametry:
fotografie (kolorowe i czarno-białe) – formaty .jpg lub .tif – 300 (max. 600) dpi rozdzielczości, co najmniej o wymiarach odpowiadających skali w jakiej będą reprodukowane,
bitmapy (rysunki) – formaty .jpg lub .tif – 600 (max. 1200) dpi rozdzielczości; co najmniej o wymiarach odpowiadających skali w jakiej będą reprodukowane,
rysunki wektorowe – wyłącznie w formacie .pdf.
Ponadto poszczególne elementy ilustracji wieloelementowych prosimy oznaczać małymi literami. Maksymalne rozmiary ilustracji w publikacji nie mogą przekraczać 13cm szerokości i 18cm wysokości.

PODPISY POD ILUSTRACJE
Każdej ilustracji musi towarzyszyć podpis, zawierający:
– krótką informację o tym co przedstawione jest na obrazku (ew. opis poszczególnych elementów w przypadku ilustracji wieloelementowych),
informacje na temat Autora/Autorów ilustracji lub jej źródła oraz właściciela praw autorskich.
Podpisy pod ilustracje prosimy dostarczać w osobnym pliku lub w pliku z manuskryptem, po bibliografii.

TABELE
Tabele, wraz z krótkimi podpisami, należy składać w formacie .doc/.docx. Maksymalna szerokość tabel powinna wynosić 13cm. W wyjątkowych sytuacjach tabele mogą zostać obrócone o 90 stopni w celu powiększenia ich szerokości do 18cm.

SYSTEM CYTOWANIA W TEKŚCIE GŁÓWNYM
Odnośniki bibliograficzne powinny zostać zamieszczone w przypisach dolnych i być zgodne ze zmodyfikowanym systemem harwardzkim. Każdy zastosowany skrót musi zostać rozwinięty w zamieszczonej na końcu artykułu bibliografii. Wszystkie publikacje oraz źródła, których nie można zacytować w zmodyfikowanym systemie harwardzkim, powinny zostać przywołane za pomocą zapisanych kursywą skrótów rozwiniętych w bibliografii. Oryginalne teksty źródłowe należy cytować wg uniwersalnie przyjętych i powszechnie rozpoznawalnych skrótów.
Zalecany sposób formułowania cytowań:
– jeden autor: Nazwisko data: strona(y), figura(y) itd., np. Szymańska 2005: 15–19, Figs 3–8, Pls 10–18;
– gdy w jednym przypisie cytowanych jest kilka pozycji, należy rozdzielić je średnikiem, np. Szymańska 2005: 15–19; Meyza, Peignard-Giros 2010: 57–60;
– jeden autor cytowany wielokrotnie w tym samym przypisie: Nazwisko data1: strona(y), figura(y) itd.; data2: strona(y), figura(y) itd., np. Meyza 2010: 57–60, Fig. 5; 2011: Pl. 7;
– różne prace tego samego autora z identyczną datą: Nazwisko data1a: strona(y), figura(y) itd.; data1b: strona(y), figura(y) itd., np. Meyza 2010a: 57–60, Fig. 5; 2010b: Pl. 7;
– do trzech autorów: Nazwisko, Nazwisko data: strona(y), figura(y) itd., np. Meyza, Peignard-Giros 2010: 57–60, Fig. 5, Pl. 7;
– różni autorzy o jednakowym nazwisku: Nazwisko1 Inicjał(y)1 data: strona(y), figura(y) itd.; Nazwisko1 Inicjał(y)2 data: strona(y), figura(y) itd.), np. Arnold, Di. 2010: 57–60, Fig. 5; Arnold, Do. 2010: Pl. 7
– powyżej trzech autorów: Nazwisko et al. data: strona(y), figura(y) itd., np. Myśliwiec et al. 2004: 15, Pl. 9;
– po nazwisku redaktora/wydawcy (gdy brak nazwiska autora) należy umieścić w nawiasie skrót Ed./Eds: Nazwisko (Ed.) data: strona(y), figura(y) itd.; Nazwisko, Nazwisko (Eds) data: strona(y), figura(y) itd.), np. Gawlikowska (Ed.) 2010: 57–60, Fig. 5; Meyza, Peignard-Giros (Eds) 2010: Pl. 7;
– publikacje, dla których nie można podać autora lub wydawcy, a także tłumaczenia i/lub komentarze starożytnych źródeł powinny być cytowane za pomocą skrótów rozwiniętych w bibliografii: Skrót data: strona(y), figura(y) itd.; np. British Museum 1912: 234; Plin. Nat. Hist. 1949: 20
– oryginały starożytnych źródeł cytujemy zgodnie z tradycyjnym systemem skrótów, np. Plin., Nat. Hist. V, 58

BIBLIOGRAFIA
Spis wszystkich prac cytowanych w artykule powinien zostać zamieszczony na końcu głównego tekstu w formie bibliografii. Wyjątek stanowią skróty oryginalnych tekstów źródłowych (patrz wyżej). W bibliografii podajemy wszystkich autorów/wydawców cytowanej pracy, również w przypadku, kiedy ich liczba przekracza trzech. Nazwy i skróty serii, czasopism, leksykonów itd. prosimy wyróżniać kursywą. Zalecamy stosowanie skrótów zgodnych z Abréviations des périodiques et collections en usage à l’Institut français d’archéologie orientale, Le Caire 2019 autorstwa B. Mathieu (https://www.ifao.egnet.net/uploads/publications/enligne/IF1216.pdf).

Listę skrótów (wraz z rozwinięciem) publikacji powszechnie cytowanych w formie skrótów w danej dziedzinie należy zamieścić pod bibliografią w postaci odrębnej listy; np. dla Egiptologii:
Wb – Erman, A., Grapow, H., Wörterbuch der ägyptischen Sprache, Leipzig-Berlin
Urk. – Urkunden des ägyptischen Altertums, Leipzig-Berlin
Zalecany sposób formułowania wpisów bibliograficznych:

KSIĄŻKI
Szymańska, H. 2005: Terres cuites d’Athribis, MRE 12, Turnhout

ARTYKUŁY W PERIODYKACH/CZASOPISMACH
Carlye, R.M., Allen, A.L., Speece, M.A., El-Werr, A.-K., Link, C.A. 2005: Land Streamer Aided Geophysical Studies at Saqqara, Egypt, Journal of Environmental and Engineering Geophysics 10/4, 371–380

ARTYKUŁY W AKTACH POKONFERENCYJNYCH, PUBLIKACJACH PAMIĄTKOWYCH, ROZDZIAŁY W KSIĄŻKACH ORAZ HASŁA W ENCYKLOPEDIACH
Welc, F., Trzciński, J. 2013: Geology of the site, [in:] Welc, F. et al., Old Kingdom structures between the Step Pyramid complex and the Dry Moat. Part 2: Geology, anthropology, finds, conservation, Saqqara V, Ed. Myśliwiec, K., Varsovie, 323–343
Vernus, P. 1975: Athribis, [in:] LÄ I, 519–522

TŁUMACZENIA I KOMENTARZE TEKSTÓW ŹRÓDŁOWYCH
Plin. Nat. Hist. 1949: Pliny Natural History, Preface and Books 1–2, transl. H. Rackham, Loeb Classical Library 330, Cambridge, MA-London 1949

ŹRÓDŁA ELEKTRONICZNE
Autorskie publikacje internetowe należy cytować wg zasad przyjętych dla publikacji papierowych, z podaniem adresu URL oraz daty dostępu w nawiasie, np.
Bieliński, P. 2007: Mugheira/Al-Sabiyah 2007. The Kuwaiti-Polish Archaeological Project, PCMA Newsletter 2007, http://www.pcma.uw.edu.pl/pl/newsletterpcma/2007/pre-and-protohistory-in-the-near-east/al-sabiyah-kuwait/ (accessed July 17, 2013)
Rozwinięcie używanych w tekście głównym skrótów źródeł elektronicznych wymaga podania adresu URL oraz daty dostępu w nawiasie, np.
British Museum: http://www.britishmuseum.org/ (accessed June 28, 2014)

POZOSTAŁE
Rozwinięcie używanych w tekście głównym skrótów publikacji, dla których nie można podać autora lub wydawcy (m.in. niektóre katalogi wystaw muzealnych), np. Tanis 1987: Tanis. L’or des pharaons, Paris 1987

 

 

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd