Procedury redakcyjne

 
logo poziom czarny

   ÉTUDES ET TRAVAUX

PROCEDURY REDAKCYJNE

pobierz tekst pdf 

 

Etap 1. Złożenie propozycji artykułu

Artykuły nadesłane do redakcji czasopisma w pierwszej kolejności oceniane są pod względem dostosowania do wstępnych warunków formalnych (tj.: wypełnienie standardowej deklaracji dla autorów; uregulowanie kwestii prawnych związanych z wykorzystywanym w pracy materiałem ilustracyjnym; wyrażenie zgody na podpisanie standardowej umowy licencyjnej określającej warunki i możliwości korzystania przez wydawcę czasopisma z utworu jakim jest artykuł) zdefiniowanych we Wskazówkach dla autorów opublikowanych na stronie czasopisma oraz pod względem generalnego dostosowania pracy do szczegółowych zasad przygotowania artykułu omówionych w w/w Wskazówkach (dostarczenie: tekstu artykułu w formacie Word, w języku angielskim, francuskim lub niemieckim; streszczenia i słów kluczy w języku angielskim, a także tytułu artykułu w języku angielskim w przypadku prac przygotowanych w języku niemieckim lub francuskim; afiliacji autora/autorów oraz adresu/ów e-mail; ilustracji w oddzielnych plikach graficznych oraz podpisów do tychże ilustracji; bibliografii wszystkich cytowanych prac oraz dostosowania sposobu cytowania pozycji bibliograficznych do systemu przyjętego w czasopiśmie).

Jeśli artykuł spełnia wyżej wymienione warunki zostaje uznany za złożony do druku, co na wniosek autora może zostać poświadczone odpowiednim dokumentem, wystawionym przez redakcję. Dopóki artykuł nie spełnia wyżej wymienionych warunków, nie podlega dalszej procedurze redakcyjnej i nie zostaje uznany za złożony do druku.

 

Etap 2. Wstępna ocena merytoryczna

Drugi etap procedury redakcyjnej polega na wstępnej ocenie merytorycznej artykułu przez redakcję (redaktora naczelnego, pozostałych redaktorów naukowych, redaktora tematycznego, jeżeli został wyznaczony dla tomu). Ma on przede wszystkim na celu zidentyfikowanie tych artykułów, które ze względu na poważne lub podstawowe błędy, braki lub niedociągnięcia merytoryczne muszą zostać dopracowane przez autora zanim zostaną poddane kolejnym etapom procedury redakcyjnej. Pozostałe, pozytywnie zaopiniowane artykuły zostają automatycznie przekazane do wstępnej redakcji technicznej oraz zasadniczej oceny merytorycznej i recenzji (Etap 3).

 

Etap 3. Zasadnicza ocena merytoryczna i procedura recenzyjna

Na ten etap przypada zasadnicza ocena merytoryczna nadesłanej pracy. Podlega ona ocenie przez:
a. redaktora tematycznego (jeśli został wyznaczony dla tomu);
b. recenzentów (co najmniej dwóch); decyzja o doborze recenzentów odpowiednich dla oceny danej pracy podejmowana jest przez redaktora naczelnego w oparciu o konsultacje z pozostałymi redaktorami naukowymi tomu oraz, w szczególności, o opinię redaktora tematycznego (jeśli został wyznaczony dla danego tomu);
c. redaktora naczelnego i przynajmniej jednego redaktora naukowego tomu.

Podstawowym elementem oceny artykułu są recenzje przygotowane przez niezależnych specjalistów w danej dziedzinie, nie wywodzących się z instytucji wydającej czasopismo. Tożsamość recenzentów nie zostaje ujawniona autorowi, jak również, autor artykułu pozostaje anonimowy dla recenzentów (tak zwany system double blind peer-review). Artykuł recenzowany jest według szeregu kryteriów (ze względu na typ i ogólną wartość pracy, zastosowaną przez autora metodę badawczą, relację pomiędzy omawianym problemem a materiałem badawczym, przedstawioną interpretację, a także ze względu na materiał ilustracyjny, poprawność i kompletność bibliografii i przypisów, poprawność językową i terminologiczną) zdefiniowanych w Formularzu recenzyjnym dostępnym na stronie internetowej czasopisma. Recenzja może sugerować przekazanie artykułu do druku, do poprawek, zasadniczych poprawek lub do odrzucenia. Jeśli recenzje tego samego artykułu diametralnie różnią się co do oceny jego wartości, redakcja może powołać dodatkowych recenzentów pracy.

Artykuły oceniane są również przez redakcję, a propozycje poprawek i zmian sformułowane przez jej członków nanoszone są na tekst artykułu (wersję elektroniczną) w systemie komentarzy oraz systemie rejestracji zmian. Wyjątkiem od tej reguły są zmiany wynikające bezpośrednio z dostosowania artykułu do formalnych zasad czasopisma; takie zmiany nie zostaną wprowadzone w rejestrze zmian.

 

Etap 4. Korekta autorska, zakończenie procedury recenzyjnej oraz decyzja o przyjęciu artykułu do druku/odrzuceniu artykułu

Na tym etapie autor ma ostatnią możliwość wprowadzenia do artykułu istotnych zmian. Jeśli recenzje nie dyskwalifikują artykułu, autor zostanie poproszony o naniesienie niezbędnych poprawek zasugerowanych przez recenzentów i redakcję. W przypadku, gdy autor nie zgadza się z istotnymi uwagami recenzentów lub redakcji, zobowiązany jest do przedstawienia wyczerpującego pisemnego wyjaśnienia przedkładającego jego racje. W uzasadnionych przypadkach redakcja zastrzega sobie prawo do przekazania recenzentom artykułu w/w wyjaśnień. W przypadku jeśli recenzent/redakcja uzna wyjaśnienia przedstawione przez autora za niewystarczające, decyzję odnośnie dalszego postępowania podejmuje redaktor naczelny w oparciu o konsultację z pozostałymi członkami redakcji.

Artykuły, które przez recenzenta ocenione zostały jako nadające się do publikacji tylko po gruntownych zmianach (punkt c. ostatecznej oceny w formularzu recenzyjnym), po naniesieniu niezbędnych poprawek muszą przejść procedurę ponownej recenzji, w miarę możliwości przez specjalistę, który oceniał pierwotną wersję manuskryptu.

Artykuły, które otrzymały negatywną recenzję (punkt d. ostatecznej oceny w formularzu recenzyjnym), mogą być procedowane tylko w wyjątkowych sytuacjach: gdy zaistniały uzasadnione wątpliwości co do zasadności oceny; gdy jedna lub dwie inne recenzje tej samej pracy sugerują wyraźnie odmienną, pozytywną ocenę. W takiej sytuacji artykuły mogą być procedowane, ale tylko po przesłaniu przez autora zarówno poprawionej wersji artykułu jak i wyczerpującej odpowiedzi na przedmiotową negatywną recenzję. Ostateczną decyzję odnośne artykułu podejmuje redaktor naczelny w oparciu o materiały przesłane przez autora, stanowisko recenzenta sformułowane po otrzymaniu odpowiedzi na recenzję oraz konsultacje z członkami redakcji.

Autorzy artykułów, którzy wprowadzili niezbędne zasugerowane przez redakcję i recenzentów zmiany poproszeni zostaną o zadeklarowanie na jakiej licencji Creative Commons artykuł ma zostać opublikowany oraz podpisanie standardowej umowy licencyjnej określającej warunki i możliwości korzystania przez wydawcę czasopisma z utworu jakim jest artykuł (Formularze wyboru licencji i umowy licencyjnej dostępne na stronie internetowej czasopisma). Po otrzymaniu przez redakcję podpisanej umowy licencyjnej, artykuł zostaje uznany za przyjęty do druku, co może zostać poświadczone odpowiednim dokumentem wystawianym przez redakcję.

 

Etap 5. Weryfikacja językowa, skład, ostateczna korekta autorska i redakcyjna

Artykuły uznane za przyjęte do druku zostają zweryfikowane pod względem językowym przez native speaker’a oraz przekazane do sprawdzenia poprawności odsyłaczy bibliograficznych i pozycji wymienionych w bibliografii. Następnie redakcja przekazuje artykuł do składu. Po składzie autorzy otrzymują swoje artykuły do ostatecznej weryfikacji i akceptacji. Na wniosek autora redakcja może dostarczyć wersję artykułu z zaznaczonymi korektami naniesionymi w czasie weryfikacji językowej. Na tym etapie dopuszczalne są już tylko (zarówno ze strony autora, jak i redakcji) niewielkie zmiany w artykułach, które nie wpływają w zasadniczy sposób na układ już złamanego tekstu. Jest to ostatni etap procedury redakcyjnej, w którym uczestniczy autor.

 

Etap 6. Rewizja poprawek wprowadzonych w ostatecznej korekcie oraz przekazanie tomu do druku

Ten etap poświęcony jest rewizji poprawek wprowadzonych na już złamanym tekście artykułu oraz innym drobnym pracom redakcyjnym. Kończy się przekazaniem całego tomu do druku. Po wydrukowaniu wszyscy autorzy otrzymują egzemplarz tomu. Artykuły opublikowane w wersji papierowej są dostępne również w wersji elektronicznej bez ograniczeń na stronie internetowej czasopisma (www.etudesettravaux.iksiopan.pl).

 

 

Our website is protected by DMC Firewall!